مجید زمانی

مدرس عکاسی و نرم افزارهای ویرایش تصویر

تحصیلات